Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Матеріали конференції «ІТМ*плюс – 2011»

У лютому 2011 року на базі науково-дослідної лабораторії змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулась Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю науковців, студентів та вчителів «ІТМ*плюс-2011». 
За результатами проведеної конференції видані матеріали, з якими можна ознайомитись за наведеними нижче посиланнями: 

Для зручності вказуємо прізвища авторів і назви тез відповідно до секцій:

СЕКЦІЯ 1. СПРЯМОВАНІСТЬ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

АБЖАЛОВ Р.Р. Використання розрахункових задач творчого характеру  при вивченні хімії
АЧКАН В.В. Шляхи формування логічної та дослідницької математичних компетентностей старшокласників у процесі вивчення рівнянь  та нерівностей
БАБЕНКО О.М., КОНЧЕНКО О.О. Проблеми, що виникають при розв’язуванні задач з хімії
БАБИЧ О.Г. Вимоги до змісту прикладних задач під час вивчення рівнянь  та нерівностей і їх дидактична роль
БАРДАКОВА О.Г., РУДЕНКО О.П., ЧАШЕЧНИКОВА О.С. Підвищення пізнавальної активності учнів  через розв’язування нестандартних завдань
БЕВЗ В.Г., КУЗЬМЕНКО В.У. Розвиток математичних здібностей у школярів
БЛАГОДИР Л. А. Формування навичок самоконтролю учнів під час вивчення математики
БОВАН А.В. Елементи теорії чисел в олімпіадних задачах
БОГАТИРЬОВА І.М. Застосування диференційованого навчання на уроках математики в 5–6 класах
БОДРОВА В.В. КОВТУН Г.І. Використання технології кооперованого навчання  при викладанні економіки у школі
ВАРУЩИК Н. П. Математичне моделювання як засіб формування евристичної діяльності старшокласників
ВАСИЛЬЄВА Д. В. Розвиток інтелектуальних умінь учнів на уроках математики
ГЛОБІН О.І. Навчальне дослідження у процесі навчання математики  як форма розвитку творчих здібностей учнів
ГОНЧАРОВА І.В., БІРЮКОВА О.С Інтерактивні технології навчання на гурткових заняттях  з математики
ГОРБУЛІНСЬКА С. М Формування креативних здібностей у старшокласників  профільної школи в процесі навчання біології
ГОТРА О.С. З досвіду застосування нестандартних уроків при вивченні геометрії
ГРЕБЕЛЬНА М.Ю. Розв’язування прикладних задач методом математичного моделювання
ГРИЦИК Т.А. Прикладна спрямованість змісту тригонометричного матеріалу
ДЕМКІВ І.А. З досвіду проведення інтегрованих уроків
ДЕРЕБІЗОВА Г.А. Методична розробка циклу уроків з теми “види перетворень у просторі”  з математики для професійно-технічних навчальних закладів
ДОРОШ Д.В. Задачі з параметрами як засіб формування дослідницьких умінь учнів
ЖУК І.В. Ввивчення наближених обчислень в старшій профільній школі .
КАЛЕНИК М.В. Методика організації самостійної роботи учнів  з навчальною літературою
КАЛЮСЕНКО Л.О. Інтегровані заняття як засіб підвищення інтересу учнів до вивчення математики.
КІРМАН В. К Організація роботи профільних факультативів для учнів класів  з поглибленим вивченням математики
КОВАЛЬЧУК И.Н., КРАЛЕВИЧ И.Н., ПАКШТАЙТЕ В.В. Рекомендации по организации факультативов по математике  в выпускных классах общеобразовательной школы
ЛАТОТИН Л. А., ЧЕБОТАРЕВСКИЙ Б. Д  Развитие интеллектуальных умений как одна из основных целей обучение математике в школах беларуси
ЛІСАЧЕНКО М.О. Реалізація компетентнісного підходу на уроках фізики – запорука розвитку творчої особистості учнів
ЛИХОДЄЄВА Г.В. Простір елементарних подій – простір для творчості
МИХАЙЛИК К. С один з поглядів на вирішення проблеми диференційованого навчання математики
ОВЧИННИКОВА Т. А. Метод проектів як один із засобів розвитку творчих здібностей учнів при навчанні математики.
ПАВЛОВА Ю.В. Організація гурткової роботи з математики засобами інформаційних технологій.
ПАНЧЕНКО Т.І., ДОНЕЦЬ О.М., ЧАШЕЧНИКОВА О.С. Шляхи зацікавлення учнів математикою
ПИСАРЄВА В. С. Самореалізація студентів – майбутніх математиків у процесі навчання  як головна умова розвитку творчої особистості
ПЯТАЧЕНКО Л. М., РОЗУМЕНКО А.О. Ввикористання елементів історизму на уроках математики  в 5-6 класах середньої загальноосвітньої школи
РОМАНИШИН Р.Я. Фахова компетентність вчителя і розвиток пізнавальних інтересів  молодших школярів на уроках математики..
РОТАНЁВА Н.Ю. Математические задачи как средство развития логического мышления школьников 5-6 классов
СИМАН С.М. Розвиток творчої уяви на уроках геометрії
СИМОНОВА М.Г. Творчий процес вирішення навчальних проблем у навчальних дослідженнях на елективних курсах математики
СКАФА О.І Деякі форми роботи університету з розвитку математичних здібностей школярів
СКВОРЦОВА С.О. Розвиток творчого мислення учнів засобом розв’язування  сюжетних математичних задач
ТАРАСЕНКОВА Н. А. Особливості формулювання теорем.
ТАРАСОВА Т.Б. Психологічна освіта в процесі викладання біології  як чинник формування творчої особистості учня
ТЕРЕЩЕНКО О. И., ЕФРЕМОВА М.И. Ввоспитательная направленность математического образования
ФІЛІМОНОВА М.О. Вимірювальні роботи на місцевості в курсі математики 5 – 6 класів
ЧАШЕЧНІКОВА Л.Г., ЧАШЕЧНИКОВА О.С. Реалізація принципу диференціації навчання у процесі вивчення елементів тригонометрії
ШАРАН О. В. Вплив курсів за вибором на розвиток творчих здібностей особистості
ШАФОРОСТ Я.В. До питання про нестандартні уроки математики
ШВЕЦЬ Л.В. Зміст і операційний склад умінь зображати просторові фігури  в шкільному курсі стереометрії.
ШВЕЦЬ В.О. Наближені обчислення в старшій (профільній) школі
ШЕВЧЕНКО Н.О. . Формування математичної грамотності учнів через розвиток обчислювальної культури
ШИШЕНКО І.В. Розвиток пізнавального інтересу учнів класів гуманітарних профілів  у процесі навчання математики
ЯЦЕНКО С.Є., СТРИГУН Л.В. Один із шляхів активізації навчально – пізнавальної діяльності учнів  під час розв’язування текстових задач.

СЕКЦІЯ 2. РОЗВИТОК   ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ   ВМІНЬ   СТУДЕНТІВ   ПРИ   НАВЧАННІ    ДИСЦИПЛІН   ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОГО   ЦИКЛУ

АКУЛЕНКО І.А. Діатропічний підхід у методичній підготовці майбутніх учителів математики профільної школи
БАБІЧ К.І. Кодування навчального матеріалу при вивченні курсу аналітичної геометрії
БЕЛЯЕВА Я.И. Система задач в математике как одно из средств развития интеллектуальных умений
BISHOP J. Practical and theoretical teaching and learning
БОНДАРЬ С.Р. Тест достижений как средство оценки качества обучения математике учащихся школы
ВЛАСЕНКО К.В. . Прийняття рішення майбутніми інженерами під час розв’язування професійно орієнтованих завдань з вищої математики
ГАЛЬЧЕНКО Д.О Формування математичного світогляду в процесі вивчення диференціальних рівнянь
ГОРДІЄНКО І.С. Вивчення методу стискаючих відображень та його застосування
ГРОХОЛЬСЬКА А.В Технологія проведення практичних занять  з курсу методики навчання математики в старшій та вищій школах  в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу
ДАХЕР К.А. Впровадження білінгвістичної моделі навчання математичних дисциплін з метою підвищення конкурентоспроможності  випускників економічного профілю
ДІДКІВСЬКА Т.В., СВЕРЧЕВСЬКА І.А. Історичні задачі на практичних заняттях з теорії чисел
ЕМЕЛЬЯНОВА Т.В Высшая математика для экологов в примерах и задачах. Дифференциальные уравнения
ЗОРЯ Л.В. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів при вивченні теорії графів.
КЛОЧКО О.В., КЛОЧКО Н.О. Розвиток вмінь моделювання при навчанні дисциплін  інформативного циклу.
КОВАЛЬЧУК А.О. Формування іншомовних комунікативних вмінь студентів-фізиків  у білінгвальних умовах
КОЛЕСНИК Є.А До питання мотивації вибору професії вчителя математики
КОЛОМІЄЦЬ О.М. До питання підготовки  майбутніх  вчителів математики  під час навчання аналітичної геометрії
КОЛОСКОВА О.К., ВОРОТНЯК Т.М., ГАРАС М.Н. Успішність вивчення модулю «дитячі інфекційні хвороби»  на 5 та 6 курсах медичного університету
КУЗЬМЕНКОВА Т.Е., ПАКШТАЙТЕ В.В., КРАЛЕВИЧ И.Н., КОВАЛЬЧУК И.Н.
Возможности курса геометрии педвуза в решении задачи формирования интеллектуальных умений студентов
КУЛІШ Ю.В Застосування математичних методів при вивчення основ економіки
КУЧМА Л.Ф., РОЗУМЕНКО А.О Формування професійних компетентностей майбутніх учителів математики при  вивченні курсу історії математики ЛІВАНСЬКА О.Л., ГЛУЩЕНКО С.І Місце традиційних та інноваційних лекцій при вивченні дисциплін математичного циклу
ЛУКАШОВА Т.Д Про деякі проблеми математичної освіти  у вищих педагогічних навчальних закладах
ЛЮБИЧЕНКО М.М Про застосування теорії аналітичних функцій
МАЛЮТІН К.Г., МАЛЮТІНА Т.І Математичне моделювання у процесі вивчення курсу вищої математики.
МАРТИНЕНКО О.В., БОЙКО О.М. Організація індивідуальної роботи студентів при вивченні диференціальних рівнянь у педагогічних університетах
МАТЯШ О.І. Передумови розвитку фахових компетенцій  майбутнього вчителя математики..
МОСКАЛЕНКО О.А., ЧЕРКАСЬКА Л.П., КОВАЛЕНКО О.В. ДЕЯКІ ШЛЯХИ формування творчої особистості  майбутнього вчителя математики
НАКОНЕЧНА Л.Й. Провідні мотиви та шляхи стимулювання мотивації  пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики
ОДІНЦОВА О.О., МИКИТЕНКО Н.О. Науково-методичні особливості викладання математичного програмування в умовах кредитно-модульної системи
ПЕТРЕНКО С.В Про деякі аспекти застосування методу координат в математиці
ПРУС А.В. Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики
ПУХНО С.В Курсова робота як різновид науково-дослідної діяльності студентів
РОЗУМЕНКО А.О. Реалізація міжпредметних зв’язків при виконанні студентами індивідуальних завдань з історії математики
САВЧУК О.П. Інтелектуальні уміння як чинники особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін
СНОПЧЕНКО Ю.Ю. Метод геометричних місць в задачах на побудову
СОКОЛОВСЬКА С.М Формування позитивної мотивації професійного саморозвитку майбутніх учителів математики при вивченні курсу  «елементарна математика»
ТКАЧ Ю.М Організація самостійної роботи студентів  в умовах кредитно-модульної системи навчання
ФІЛЄР З.Ю Наш досвід викладання математики  із залученням студентів до науково-дослідної роботи
ЦИМБАЛЮК Я.С Методична компетентність вчителя: зміст поняття
ШЕВЧУК Л.Д Формування інформатичних компетентностей майбутніх вчителів технологій в процесі навчання прикладної інформатики

СЕКЦІЯ 3. ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ

БАЛАШОВА К.В Использование интерактивной доски  для преодоления затруднений учащихся  при изучении расстояния от точки до плоскости.
БУРКОВСЬКА Л.Л., УДОВИЧЕНКО О.М Про результати впровадження проектних технологій навчання
ВОЛЧКОВА И.В., МАКСИМОВА А. С Использование инновационно-коммуникационных технологий  при изучении аналитической геометрии
ВТОРНІКОВА Ю.С Формування професійної компетентності вчителя  як один зі складників його професійного розвитку: аналіз стану проблеми в наукових працях західних вчених.
ГОЛОДЕНКО О.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів методом проектів  з використанням інформаційних технологій на уроках фізики
ГОЛОДЕНКО С.М. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках астрономії  з використанням інформаційних технологій
ГОРОВЫХ О. Г., ЕРМИЛОВА Е.Г. Использование on-line режима для демонстрации опытов  при проведении лекционных занятий по химии
ГРЕЧКОСИЙ Е. А., ХОДЫКИН В. Ф. Оптимизация обучения экономико-математическому моделированию  с помощью информационных технологий
ГУРНЯК І. А. Комп’ютерно-інформаційні технології навчання хімії
ДЕГТЯРЬОВА Н.В. До питання про роль самостійної роботи учнів при виченні інформатики  в старших класах
ДЕГТЯР С.Н., ЕФИМЧИК И.А. Развитие творческих способностей учащихся  в процессе обучения информатике.
ДРУШЛЯК М.Г., СЕМЕНІХІНА О.В Компетентнісні завдання: практичний аспект
ДИМА Я.Ю., ЛАПЕКА І.В., САЄНКО О.В. Використання програм-емуляторів вимірювальних приладів  для дистанційного проведення фізичних дослідів
ЗІГУНОВ В.М., СЕМЕНІХІНА О.В Кількісний аналіз як засіб формування професійних умінь студентів напряму підготовки 6.140103-туризм.
ЄВСЕЄВА О.Г. Предметна модель студента як засіб проектування і організації  навчання математики на засадах діяльнісного підходу
ЕФИМЧИК И.А., ДЕГТЯР С.Н.. Развитие творческих способностей ученика на уроках информатики
КЛИНОВА О.М. Застосування ікт при вивченні комплексних чисел в старшій школі
КОЙБИЧУК В. В. Роль методов визуализации в процессе инновационного изучения дисциплин естественно-математического цикла
КРАЛЕВИЧ И.Н., КОВАЛЬЧУК И.Н., ПАКШТАЙТЕ В.В. Дистанционные образовательные технологии как средство оптимизации учебного процесса студента-заочника
КРАМАРЕНКО Т.Г. Про застосування дистанційних технологій у підготовці вчителя
КУЛЬЧИЦЬКА Н. В. ІКТ як складова методики навчання математики
КУНЦЕВ С. В. Особливості самостійного вивчення студентами-економістами технології створення комп’ютерної презентації банківської установи МАЛОВА И.Е Реализация приема затребованной помощи  при использовании компьютерных средств
МАРТИНЮК М.Т., ХИТРУК В.І., ДЕКАРЧУК М.В. Метод навчальних проектів як засіб формування  інтегрованих фізико-технічних знань
МАРТИНЮК М.Т., СТЕЦЕНКО Н.М Оптимізація навчання майбутніх учителів засобами інформаційних технологій
МІРОНЕЦЬ Л.П Застосування комп’ютерних технологій на лабораторних роботах з біології у 7 класі
МИХАЙЛОВА О.Л., КУШНІРУК А. С. Використання microsoft power point у ході розв’язання задач шкільного курсу математики
МОСІЮК О.О Аналіз основних можливостей сучасних комп’ютерних програм  для виконання завдань конструктивної геометрії
МОСКАЛЕНКО І.М Організація самостійної діяльності учнів в процесі навчання математики засобами ІКТ
НАКОНЕЧНА Л.М Методи ефективного використання мультимедійних презентацій  у навчальному процесі
ОВЧИННИКОВА М.В. Роль інформаційно-освітнього середовища у науково-дослідницький діяльності майбутнього вчителя математики
ОДАРЧУК К.М. Інформаційні технології при вивченні фізики
ПАВЛІНА О.В Деякі прийоми навчання майбутніх учителів проектувати фрагменти комп’ютерно-орієнтованих уроків в евристичному навчанні математики .
ПРОКОПЕНКО Н. А. Предметна модель студента технічного університету  з векторної алгебри
РАШЕВСЬКА Н. В. Програмні засоби мобільного навчання
СЕМЕНІХІНА О.В., ШАМОНЯ В.Г Стендові матеріали як засіб заохочення до вивчення інформатики
СИНЕЛЬНИК Г. О. Технологія застосування комп’терних засобів на уроках геометрії  за темою «трикутники».
СИНЬКО Л. С. Інноваційні технології на уроках математики  як основа особистісно-орієнтованого навчання
СЛОВАК К.І., С. О. СЕМЕРІКОВ С. О Методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей
СТАРЧЕНКО А.Ф. Использование интерактивной доски для преодоления затруднений учащихся при изучении прямых в пространстве
ТАРНАВСЬКА О.С. Особистісні аспекти використання засобів ікт в навчанні алгебри
ХАРАДЖЯН Н. А. Система реалізації педагогічних умов підготовки фахівців з економічної кібернетики засобами комп’ютерного моделювання
ЧАЙЧЕНКО Н.Н. Інформаційні технології у процесі навчання хімії в профільних класах
ЧУХРАЙ З.Б Адаптація авторської консультуючо-навчаючої програми  до процесу навчання предметів природничо-математичного циклу в закладах середньої та вищої освіти.
ШАМШИНА Н.В Формування творчої особистості – складова підготовки вчителя інформатики
ЯЦЕНКО В.В Мультимедійний інструмент викладача