Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики видає збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН України № 1604 від 22.12.16 року.

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою (крім статей, надісланих зарубіжними учасниками) та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (не більше 12 джерел), повинен становити 8–12 сторінок формату А 4. Відстань між рядками — півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: 25 мм з усіх берегів. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому — прізвище та ініціали автора (авторів) і назва закладу, нижче посередині рядка — заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті – інтервал 2. Такий же інтервал між заголовком та анотацією українською мовою (не менше 1200 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 12 курсивом) та ключові слова (8-10) – курсив.

Потім подається текст статті.

Через інтервал – список літератури (Література), оформлений згідно вимогам  (журнал «Бюлетень ВАК України» № 3 за 2008 р).

Після списку літератури – анотації двома мовами – російською та англійською (не менше 1200 друкованих знаків кожна через 1 інтервал, кегль 12 курсивом), ключові слова (8-10) російською та англійською курсивом.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

За зміст публікацій та достовірність викладення матеріалів несе відповідальність автор.

До статті додаються:

  1. Довідка про авторів на окремому аркуші  (у окремому файлі): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, адреса електронної пошти, контактні телефони.
  2. Відзив-рекомендація наукового керівника (для аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті).

Електронний варіант статті надсилати на електронну пошту. Адреса електронної пошти

aktualni_putannja@mail.ru

Науковий збірник видається двічі на рік.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 23 грн. за одну сторінку тексту. Вартість кожного додаткового примірника 90 грн. Вартість посібника в електронному варіанті (pdf-файл) 100 грн. Кошти на видання надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до друку, але не пізніше 10 днів після отримання повідомлення. Кошти перераховуються на картку Приват банку 4149 4978 3882 3682 або на картку банку «Аваль»

4149 5000 2146 5953.

Редакційна колегія залишає за собою право направляти матеріали на додаткове рецензування, відхиляти статті, що не відповідають вимогам або науковим напрямкам збірника, переносити частину статей до наступного видання збірника.

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. Пересилка поштою друкованих матеріалів здійснюється за кошти автора.