Наукова лабораторія

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Нові вимоги до підготовки статей у збірнику “Актуальні питання природничо-математичної освіти”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, лабораторія змісту та методів навчання математики, фізики та інформатики видає збірник наукових праць «Актуальні питання природничо-математичної освіти», який включено до переліку наукових фахових видань України відповідно до наказу МОН № 1604 від 22.12.16 року. Кожній статті журналу присвоюється DOI – міжнародний цифровий ідентифікатор об’єкта (ЦІО), англ. Digital object identifier (DOI) – серійний номер, що використовується для постійної та унікальної ідентифікації об’єктів будь-якого типу. DOI використовується для «сталої ідентифікації зразків інтелектуальної власності в цифровій мережі та асоціювання структурованих даних в розширюваний спосіб»).

Наукові статті, що подаються до друку, повинні бути написані українською мовою (крім статей, надісланих зарубіжними учасниками) та містити матеріал, не опублікований раніше. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. З метою дотримання зазначених вище вимог до наукової статті слід жирним шрифтом виділити такі елементи статті: постановка проблеми, аналіз актуальних досліджень, мета статті, виклад основного матеріалу, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Обсяг статті, включно зі списком цитованої літератури (8-14 джерел), повинен становити 12-16 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman. Відстань між рядками – півтора інтервали комп’ютерного стандарту, кегель 14; поля: 25 мм з усіх берегів. Середня кількість знакомісць у рядку – 65, кількість рядків на одній сторінці – до 30.

При поданні статті до друку авторам слід дотримуватися таких вимог:

 • не здійснювати ущільнення або розрідження інтервалів між літерами;
 • не відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами;
 • використовувати лапки формату «   »;
 • між ініціалами та прізвищем ставити нерозривний пробіл (Ctrl+Shift+пробіл);
 • використовувати лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей;
 • використовувати формат файлу для відправки в редакцію DOC.

Рукопис оформляється згідно з Держстандартом ДСТУ 3008-95. У верхньому лівому куті першої сторінки рукопису ставиться УДК, у правому – ініціали та прізвище автора (авторів), ORCID ID автора (реєстрація ORCID ID здійснюється на сайті orcid.org), назва закладу.

Нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами (жирним шрифтом).

Нижче, через порожній рядок – анотація українською мовою (обсягом 1800-2000 знаків), ключові слова (8-10 курсивом).

Нижче, через порожній рядок, подається текст статті.

Через порожній рядок – список використаних джерел.

Після списку використаних джерел – анотації двома мовами – російською (не менш як 1200 друкованих знаків через 1 інтервал, кегль 14 курсивом) та англійською (обсягом не менш як 1800-2000 знаків), ключові слова (8-10 курсивом). Над анотаціями потрібно зазначити прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті відповідно російською та англійською мовами. Увага! Машинний переклад не допускається.

Стаття має бути ретельно перевірена й повністю відредагована. Матеріали, в яких допущені будь-які помилки, до друку не допускаються.

За зміст публікацій та достовірність викладення матеріалів несе відповідальність автор.

До статті додаються:

1. Довідка про авторів (у окремому файлі): прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса / адреса для листування (адреса електронної пошти), адреса для відправки збірника (відділення «Нової пошти»), контактні телефони.

2. Відзив-рекомендація наукового керівника (для аспірантів і здобувачів, що подають одноосібні статті) додається окремим файлом (лаконічно зазначається новизна, особистий внесок автора, рекомендація до друку).

Текст статті та довідка про авторів надсилаються на електронну пошту збірника actualni.putannja.pmo@gmail.com

Науковий збірник видається двічі на рік.

Видання здійснюється із залученням авторських коштів:

 • присвоєння цифрового ідентифікатора об’єкта DOI – 60 грн;
 • друковане видання – 30 грн. за одну сторінку тексту; додатковий примірник (за потреби) – 90 грн;
 • електронна версія збірника (pdf-файл) – 120 грн.

Статті, що подані англійською мовою:

 • присвоєння цифрового ідентифікатора об’єкта DOI – 60 грн;
 • друковане видання – 22 грн. за одну сторінку тексту; додатковий примірник (за потреби) – 90 грн;
 • електронна версія збірника (pdf-файл) – 120 грн.
 • Увага! Машинний переклад не допускається.

Кошти на видання (друковане або електронну версію) надсилаються після повідомлення на електронну адресу автора про прийняття редколегією статті до друку протягом наступних 10 днів після отримання повідомлення.

Кошти перераховуються на карту Приват банку: 4149 4978 3882 3682 Ольга Серафимівна Чашечникова. Під час оплати у квитанції необхідно обов’язково вказати прізвище, ім’я, по-батькові першого автора статті.

Рішення про публікацію ухвалюється після рецензування статті членами редколегії (або запрошеними фахівцями). Для досягнення більшої об’єктивності оцінки наукового змісту статей проводиться незалежне, конфіденційне рецензування (без зазначення прізвищ авторів і рецензентів). Відхилені рукописи авторам не повертають.

Критерії оцінки:

відповідність назви статті її меті та змісту;

обґрунтування актуальності, чітка постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими / практичними завданнями;

аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор (всі запозичені факти і цитати мають подаватися з посиланнями на оригінал чи першоджерело);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

наукова новизна і практичне значення отриманих результатів;

чіткі висновки з даного дослідження і визначені перспективи подальших розвідок у даному напрямку;

список використаних джерел, на які є посилання у тексті статті.

Після публікації наукового журналу електронні версії статей будуть розміщені у відкритому доступі на сайті наукової лабораторії СумДПУ імені А. С. Макаренка (http://laboratoriyasspu.hol.es/kategoriyi/drukovani-materialy).

Автору статті гарантується один примірник опублікованого збірника без додаткової оплати. Пересилка поштою (на відділення «Нової пошти») друкованих матеріалів здійснюється за рахунок автора.

Зразок оформлення статті

УДК 371.315.6:51
Г. П. Шевченко
ORCID ID 0000-0003-0895-3476
Сумський державний педагогічний
університет імені А. С. Макаренка

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Анотація українською мовою, не менше 1800-2000 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Ключові слова: 8-10 – курсив.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Текст статті.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75.
 2. Heller, K. A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Шевченко Г.П. Название статьи.

Аннотация. Російською мовою, 1200-1600 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Ключевые слова: 8-10 – курсив.

(ПОРОЖНІЙ РЯДОК)

Shevchenko G.P. Title of article.

Summary. Англійською мовою. Обсягом 1800-2000 друкованих знаків через 1 інтервал кегль 14 курсивом.

Key words: 8-10.

У анотаціях необхідно відобразити такі елементи: мета статті, методи дослідження, результати дослідження, практичне значення дослідження, висновки та перспективи подальших наукових розвідок.

Сторінки рукопису не нумеруються. Підписи до рисунків, схем, таблиць включають їх номер, назву, пояснення умовних позначень. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком: [5, c. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються таким чином: [3, c. 156; 4; 8, c. 22-23].

Бібліографічний список складається через 1 інтервал, кегль 14, в алфавітному порядку і подається після тексту статті під заголовком: «Список використаних джерел». Він має бути оформлений згідно з вимогами стандарту АРА (http://www.apastyle.org), де всі кириличні назви джерел перекладаються англійською мовою. З метою підвищення індексу цитованості слід подавати переклад статей/книг/авторефератів дисертацій англійською мовою в авторській редакції, що міститься в анотації до цієї наукової роботи (див. додаток 1).

Редакційна колегія

Маємо надію на плідну співпрацю!

Додаток 1

Приклад оформлення списку використаних джерел за стандартом АРА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ / REFERENCES

Законодавчий акт

 1. Jacob K. Javits Gifted and Talented Students Education Act. Title IV, Part B of P.L. (1998).
 2. Закон України «Про основні засади державної підтримки обдарованих дітей та молоді на Україні» (Law of Ukraine “On the main foundations of gifted children and youth support in Ukraine”) (2005). Retrieved from: http://www.zakon.rada.gov.ua/

Дисертація/автореферат дисертації

 1. Бобир, О. В. (2005). Особистісні характеристики юнацтва з різними формами обдарованості (дис. … канд. психол. наук: 19.00.07). Дніпропетровськ (Bobyr, O. V. Personal characteristics of adolescents with different forms of giftedness (PhD thesis). Dnipropetrovsk).
 2. Коваленко, О. А. (2011). Теоретичні і методичні основи навчання академічно обдарованих учнів початкової школи (автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.09). Кривий Ріг. (Kovalenko, O. A. (2011). Theoretical and methodological foundations of teaching academically gifted pupils in primary schools (DSc thesis abstract). Kryvyi Rih).

Книга

 1. Davis, G. A., Rimm, S. A. (2004). Education of the gifted and talented. Boston, MA: Allyn & Bacon.
 2. Рубинштейн, С. Л. (2000). Основы общей психологии. Санкт-Петербург: Питер. (Rubinstein, S. L. (2000). Fundamentals of general psychology. Saint Petersburg: Piter).

Частина книги

 1. Davidson, J. E. (1986). The role of insight in giftedness. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 201–222). New York: Cambridge University Press.
 2. Haensly, P. Reynolds, C. R., Nash, W. R. (1986). Giftedness: coalescence, context, conflict, and commitment. In R. J. Sternberg, J. E. Davidson (Eds), Conceptions of giftedness (pp. 128–148). New York: Cambridge University Press.
 3. Корольов, Д. К. (2014). Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих дітей та молоді в зарубіжній науці. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості, Р. О. Семенова (ред.), (сс. 9–22). К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД (Korolov, D. K. (2014). Theoretical framework of the research of educational environment for gifted children and youth in a foreign science. In R. O. Semenova (Ed.), Educational environment as a factor of the gifted person formation (pp. 9–22). K.-Kirovohra: Imeks-LTD).

Стаття

 1. Heller, K. A. (1989). Perspectives on the diagnosis of giftedness. German journal of psychology, 13, 140–159.
 2. Лавриченко, Н. М. (2016). Теоретична модель розвитку обдарованості й таланту за авторством Ф. Ганє. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 32, 69–75. (Lavrychenko, N. M. (2016). The theoretical model of giftedness and talent by F. Gagné authorship. Olexandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University Bulletin, 32, 69–75).

Електронний ресурс

 1. STEM Rankings Best High Schools. U.S. News Rankings. Retrieved from: http://www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings/stem/.
 2. Мала академія наук України. Про МАН. Режим доступу: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu (Minor Academy of Sciences of Ukraine. About MAS. Retrieved from: http://man.gov.ua/ua/about_the_academy/macsu).